Voorwaarden Webshopexploitanten Knibble


Knibble is een (web)initiatief en handelsnaam van Internetblik BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55065198. Voor webshopexploitanten die hun producten aanbieden aan Knibble zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Knibble uw producten via feed of op ander wijze aan te bieden aan Knibble, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze Voorwaarden Webshopexploitanten zijn alleen bindend indien deze door Knibble schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. De dienst Knibble
1.1 Op Knibble kan de consument diverse producten met elkaar vergelijken op basis van specificaties, reviews, prijzen etc. Daarbij biedt Knibble diverse geavanceerde functies, zoals de aanbiedingswekker, prijswekker en favorieten. Ook kan de consument op Knibble reviews plaatsen over diverse producten, diensten en webshops. 
1.2 Als webshopexploitant kunt u uw productaanbod aanbieden aan Knibble via een productfeed of eventueel in overleg op andere wijze.
1.3 Knibble is te allen tijde vrij om eenzijdig te bepalen welke producten vanuit uw feed en/of uw website daadwerkelijk worden vermeld op Knibble.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden Knibble te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden. 
2.2 Daarnaast is het verboden om middels feeds of op andere wijze:
Knibble informatie aan te bieden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
Knibble informatie aan te bieden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
direct of indirect via Knibble anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
direct of indirect via Knibble de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
en direct of indirect via Knibble verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.3 Indien Knibble constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Knibble zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Knibble is daarbij gerechtigd uw account te blokkeren en/of te verwijderen en uw producten van Knibble te verwijderen. Bij herhaaldelijke overtreding is Knibble tevens gerechtigd om u de toegang tot de dienst te ontzeggen, al dan niet voor onbepaalde tijd.
2.4 Indien naar het oordeel van Knibble hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Knibble of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Knibble gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Knibble is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen. 
2.5 Knibble is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Knibble gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 
2.6 Knibble kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Knibble van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Knibble doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst. 
3.2 Knibble onderhoudt Knibble actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Knibble is niet gehouden om u hierover te informeren.
3.3 Knibble mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Knibble zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De dienst Knibble, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Knibble. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Knibble, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. 
4.2 Informatie die u publiceert op of aanbiedt aan Knibble is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Knibble heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst. 
4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Knibble besluiten tot aanpassing of verwijdering. 
4.4 Indien u informatie stuurt naar Knibble, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.7 Indien Knibble constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Knibble gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Knibble maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Knibble.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1 Knibble vertoont op Knibble.nl allerlei producten met daarbij aanbiedingen en prijzen van diverse webshops. Om Knibble gratis aan te kunnen bieden aan de consument, berekent Knibble een vergoeding aan de op Knibble aangemelde webshops. Dit houdt in dat Knibble een vergoeding verkrijgt wanneer de consument via Knibble één van desbetrefffende webshops bezoekt (per klik) of bij één van deze desbetreffende webshops iets koopt (affiliatieprogramma). De vergoeding die uw webshop dient te betalen aan Knibble is afhankelijk van uw huidige affiliatieprogramma of afspraken met andere vergelijkingsites.
5.2 Wanneer uw webshop reeds een affiliatieprogramma hanteert (rechtstreeks of via affiliatienetwerk), zal u Knibble gebruik laten maken van dit affiliatie programma.
5.3 Wanneer u nu nog geen affiliatieprogramma hanteert maar wel een vergoeding aan een andere vergelijkingssite betaalt, dan brengt Knibble u 7 cent per klik in rekening.
5.3b Zodra uw webshop een affiliatieprogramma gaat aanbieden aan een andere website, zal u Knibble hierover informeren en zal u Knibble ook gebruik laten maken van dit affiliatieprogramma.
5.4 Wanneer u nu nog geen affiliatieprogramma hanteert en geen enkele vergoeding aan een andere vergelijkinssite betaalt, dan is de opname van uw productaanbod op Knibble volledig gratis zolang u geen affiliatieprogramma aanbiedt en geen vergoeding betaalt aan andere (vergelijkings)sites.
5.4b Zodra uw webshop een affiliatieprogramma gaat aanbieden aan een andere website, zal u Knibble hierover informeren en zal u dit affiliatieprogramma ook aan Knibble aanbieden.
5.4c Zodra uw webshop een vergoeding gaat betalen aan een andere vergelijkingssite, zal u Knibble hierover informeren en gaat u akkoord met het tarief van 7 cent per klik dat Knibble u in rekening zal brengen. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Knibble geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst.  
6.3 Knibble is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Knibble meldt. 
6.5 In geval van overmacht is Knibble nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.6 Knibble spant zich in om de inhoud van knibble.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op knibble.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Knibble.
6.7 In het bijzonder zijn alle prijzen op knibble.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
6.8 De inhoud van knibble.nl wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Knibble doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
6.9 Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op knibble.nl. Knibble oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Knibble treedt enkel op als informatie- en communicatieplatform en is niet aansprakelijk voor inbreuken gemaakt door gebruikers op rechten van derden. Knibble heeft namelijk geen invloed op de gedragingen van de gebruikers.
6.10 Knibble stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat er op de systemen van Knibble geen schadelijke of vervuilde bestanden (virussen, wormen, tijdbommen, trojan horses) staan of terechtkomen. Knibble kan echter niet instaan voor de totale afwezigheid daarvan. Gebruikers van de website dienen zichzelf daarom altijd goed beveiligen tegen dergelijke schadelijke bestanden.
6.11 Voor op knibble.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Knibble nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst uw producten via feed of op ander wijze aan biedt aan Knibble en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2 Deze overeenkomst kan te allen tijde en per direct worden opgezegd. 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1 Knibble mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
8.2 Knibble zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen. 
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Knibble worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Knibble gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Knibble wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 Knibble is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Knibble of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Versie 25-02-2016
De informatie op Knibble is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Bekijk onze disclaimer.
Er staan 0 producten klaar in de vergelijktabel.