Dé electronica vergelijker met producten
Meeste en echte aanbiedingen van webshops
Eerlijk prijsvergelijk van prijzen

Gebruiksvoorwaarden Knibble

Knibble is een (web)initiatief en handelsnaam van Internetblik BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55065198. Aan het gebruik van Knibble zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Knibble te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Knibble schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1 Op Knibble kunt u diverse producten met elkaar vergelijken op basis van specificaties, reviews, prijzen etc. Daarbij biedt Knibble diverse geavanceerde functies, zoals de aanbiedingswekker, prijswekker en favorieten. Ook kunt u op Knibble reviews plaatsen over diverse producten, diensten en webshops.
1.2 Knibble is vrij te gebruiken. Echter, na elke gebruiksessie worden alle gegevens gewist die u heeft ingevoerd. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik van opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken en/of reviews te plaatsen, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Knibble mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Knibble heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4 Met Knibble worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Knibble voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden Knibble te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is, alsook het plaatsen van recensies of ervaringen die niet op waarheid berusten. Negatieve uitingen zijn toegestaan maar moeten feitelijk onderbouwd worden.
2.2 Daarnaast is het verboden bij Knibble
• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
• informatie te plaatsen op plaatsen waar dat ongewenst is (offtopic);
• informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• voor commerciële doeleinden in te zetten;
• en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.
2.3 Indien Knibble constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Knibble zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Knibble is daarbij gerechtigd uw account te blokkeren of te verwijderen. Bij herhaaldelijke overtreding is Knibble tevens gerechtigd om u de toegang tot de dienst te ontzeggen, al dan niet voor onbepaalde tijd.
2.4 Indien naar het oordeel van Knibble hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Knibble of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Knibble gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Knibble is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.5 Knibble is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Knibble gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.6 Knibble kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Knibble van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Knibble doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2 Knibble onderhoudt Knibble actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Knibble is niet gehouden om u hierover te informeren.
3.3 Knibble mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de dienst aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Knibble zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De dienst Knibble, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Knibble. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Knibble, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Knibble heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclameuitingen over de dienst.
4.3 Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan Knibble besluiten tot aanpassing of verwijdering.
4.4 U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
4.5 Indien u informatie stuurt naar Knibble, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6 Knibble zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat via Knibble, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Knibble daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Knibble zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
4.7 Indien Knibble constateert dat uw bijdragen zijn overgenomen door sites van derden in combinatie met bijdragen van anderen, is Knibble gemachtigd om op eigen naam of namens u hiertegen in rechte op te treden. Alle kosten hiervan zijn voor Knibble maar u dient zonodig medewerking hieraan te verlenen. Deze clausule verbiedt u niet uw bijdrage elders te publiceren, het gaat uitsluitend om het kunnen optreden tegen overname van (substantieel) alle bijdragen van Knibble.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1 Knibble vertoont op Knibble.nl allerlei producten met daarbij aanbiedingen en prijzen van diverse webshops. Om u Knibble gratis aan te kunnen bieden, zijn er met een aantal van deze webshops affiliatie-afspraken overeengekomen. Dit houdt in dat Knibble een vergoeding verkrijgt wanneer u via Knibble één van desbetrefffende webshops bezoekt of bij één van deze desbetreffende webshops iets koopt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid accepteert Knibble geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de dienst. 
6.3 Knibble is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Knibble meldt.
6.5 In geval van overmacht is Knibble nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.
7.2 Deze overeenkomst kan te allen tijde en per direct worden opgezegd. Dit kunt u doen door uw account stop te zetten.
7.3 Knibble kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden
8.1 Knibble mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
8.2 Knibble zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Knibble worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Knibble gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Knibble wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 Knibble is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Knibble of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Versie 31-03-2015

De informatie op Knibble is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, ondanks deze zorg is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Bekijk onze disclaimer.
Doe mee aan ons klant-onderzoek, en maak kans op een Diner Bon! Er staan 0 producten klaar in de vergelijktabel.